Athletics * Girls' Soccer

Craig Varsity Girls Soccer Team 2016-17

 

Craig Junior Varsity Girls Soccer Team 2016-17 (Blue Team)

 

Craig Junior Varsity Girls Soccer Team 2016-17 (White)